ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน

หัวหน้าภาควิชาดนตรีตะวันตก

ผศ.ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ดร.พนัง ปานช่วย

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.สมภาศ สุขชนะ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ดร.สรีวันท์ วาทะวัฒนะ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ดร.ชาลินี คุณาเทียน

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ชาญฤทธิ์ เริงรณอาษา

รองหัวหน้าภาควิชาดนตรีตะวันตก

ผศ.จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ถาวร วัฒนบุญญา

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ณัฐพล เฟื่องอักษร

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ดร.วรินธร สีเสียดงาม

เลขานุการภาควิชาดนตรีตะวันตก

ผศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

อาจารย์พูนสุข กุหลาบวงษ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ดร.มนสิการ เหล่าวานิช

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.พนัส ต้องการพานิช

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ธีรวัฒน์ รัตนประภาเมธีรัฐ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์

อาจารย์ประจำภาควิชา