นายวรพจน์ ทิพย์ถนอม

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวกัญญา แก้วประดิษฐ์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายณัฐพล เจริญงามวงศ์วาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรวิวรรณ วังสมพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายกัมพล จาตุพรธรรม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายภูเบศ เวชศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป