หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยการดนตรี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทยตกศึกษา) Bachelor of Education Program in
Thai Music Education

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา)
Bachelor of Education Program in Western Music Education