ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์
ดร.โดม สว่างอารมย์

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีไทย 
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา