ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อัมรินทร์ แรงเพ็ชร

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีไทย 
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา