ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธนาธิป เผ่าพันธุ์

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีไทย 
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา