ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์
ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์

คณบดีวิทยาลัยการดนตรี และอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีไทย
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา