ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธิติ ทัศนกุลวงศ์

หัวหน้าภาควิชาดนตรีไทย และอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีไทย
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา