ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เชาว์มนัส ประภักดี

รองคณบดีฝ่ายแผนฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีไทย
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา