ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีไทย
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา