ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีไทย
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา