ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุธี จันทร์ศรี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีไทย 
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา