ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุวิวรรษ์ ลิมปชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีไทย
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา