ผู้เขียน

อาจารย์
พูนสุข กุหลาบวงษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา