ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา