ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เอกชัย พุหิรัญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา