ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมภาศ สุขชนะ

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา