ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์
ดร.มนสิการ เหล่าวานิช

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา