ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พนัง ปานช่วย

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา