ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา