ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชาญฤทธิ์ เริงรณอาษา

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา