ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณัฐพล เฟื่องอักษร

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา