ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนัส ต้องการพานิช

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา