ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรินธร สีเสียดงาม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา