ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา