ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา