ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา