ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา