ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สรีวันท์ วาทะวัฒนะ

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา