ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธีรวัฒน์ รัตนประภาเมธีรัฐ

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา