ผู้เขียน

อาจารย์
ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา