หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาดนตรีไทย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทยศึกษา)
Bachelor of Education Program in Thai Music Education

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย)
Bachelor of Music Program (Thai Music)

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา)
Bachelor of Education Program in Western Music Education

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)
Bachelor of Music (Western Music)

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา
Master of Education Program in Music Education

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา
Doctor of PhilosophyProgram in Music Education