หลักสูตรปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑติ (5 ปี) สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา และสาขา
ชื่อเต็มภาษาไทย : 
ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทยศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : 
Bachelor of Education(Thai Music Education)
ชื่อย่อ :

ค.บ. (ดนตรีไทยศึกษา)
B.Ed. (Thai Music Education)
ปรัชญา : 
ผลิตครูดีครูเก่งคิดเป็น ทา เป็น ใฝ่รู้และเชี่ยวชาญการสอนดนตรีไทย

วัตถุประสงค์ : 
หลักสูตรครุศาสตรบณั ฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ และคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยให้บัณฑิตมีคุณลักษณะในการเป็นครูดนตรีมืออาชีพ และถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ่น