หลักสูตรปริญญาตรีครุศาสตรบณั ฑติ (5 ปี) สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา และสาขา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : 
Bachelor of Education (Western Music Education)
ชื่อย่อ : 

B.Ed. (Western Music Education)
ค.บ. (ดนตรีตะวันตกศึกษา)
ปรัชญา : 
ผลิตครูดีครูเก่งคิดเป็น ทาเป็น ใฝ่ รู้และเชี่ยวชาญการสอนดนตรีตะวันตก

วัตถุประสงค์ : 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาดนตรีตะวันตกศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ และคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ.2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยให้บัณฑิตมีคุณลักษณะในการเป็นครูดนตรีมืออาชีพ และถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูในการปฏิบัติงานรวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น