การบรรยาย เรื่อง “การจัดทำผลงานทางวิชาการ: ข้อสังเกต และเทคนิคสู่การปฏิบัติ”

การบรรยาย เรื่อง “การจัดทำผลงานทางวิชาการ: ข้อสังเกต และเทคนิคสู่การปฏิบัติ” โดย รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 28 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุม 2903 ชั้น 3 อาคาร 29 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา