วรพจน์ ทิพย์ถนอม
รักษาราชการแทน. หัวหน้าสำนักงานคณบดี วิทยาลัยการดนตรี
กัญญา แก้วประดิษฐ์
นักวิชาการเงิน และบัญชี
สำนักงานคณบดี วิทยาลัยการดนตรี
รินฤทัย พินิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณบดี วิทยาลัยการดนตรี
กัมพล จาตุพรธรรม
นักวิชาการศึกษา
สำนักงานคณบดี วิทยาลัยการดนตรี