ผู้บริหาร

รศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์

คณบดีวิทยาลัยการดนตรี

ผศ.เชาวน์มนัส ประภักดี

รองคณบดีฝ่ายแผน

ผศ.ดร.วรินธร สีเสียดงาม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงาน และวิจัย

ผศ.สุวิวรรษ์ ลิมปชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.สุธี จันทร์ศรี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพดนตรี