Bansomdej Music Center ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน

Bansomdej Music Center ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน
วันที่ 6-8 กรกฎาคม 61 ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สำหรับท่านที่ต้องการเผยแพร่ให้แก่เครือข่ายที่สนใจนะครับ
พบกับ 6 กิจกรรม ได้แก่
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนาทักษะทางดนตรีไทย” สำหรับนักเรียนประถม มัธยม อุดมศึกษา ผู้ที่สนใจทั่วไป และการนำเสนอผลงาน ในรูปแบบวงมหาดุริยางค์ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจได้มาร่วมบรรเลงกับเพื่อนๆ ที่มีใจรัก ชอบในเสียงดนตรีเหมือนกัน ไม่ต้องมาประกวดแข่งขันกัน แต่มาสร้างความสุขด้วยเสียงดนตรีร่วมกัน ในบทเพลง "โหมโรงมหาฤกษ์ แขกขาว เถา และพระอาทิตย์ชิงดวง" โดยจะมาร่วมฝึกซ้อม 6-7 และแสดง 8 กค 61 จะสะดวกพักที่บ้านสมเด็จฯ หรือจะเดินทางไป-กลับ ก็แจ้งได้ เราพร้อมดำเนินการและอำนวยความสะดวกให้ครับ
2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมเครื่องดนตรีไทย” สำหรับครู (ไม่เกี่ยวกับคูปองครูครับ งานนี้ฟรีครับ) รับจำนวน 50 ท่านเท่านั้น อบรมจำนวน 2 วันคือ วันที่ 6 และ 7 กรกฎาคม 2561 วิทยากรได้แก่ 
อ.ธีระพันธ์ ธรรมานุกูล (ช่างต้อย) จะมาให้ความรู้เรื่องการซ่อมซอทุกประเภท 
อ.วินิจ พุกสวัสดิ์ (ช่างเล็ก) จะมาให้ความรู้เรื่องการซ่อมขิม
อ.ศุภาพล ไทรวิมาน (ช่างโจ) จะเข้ ช่างโจ ศุภาพล ไทรวิมาน จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อม บำรุงจะเข้ และเรื่องการเทียบเสียงจะเข้ และ เทียบเสียงเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ด้วยครับ
3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดมุมมองการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางดนตรี” โดย ผศ.ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะทางดนตรีตะวันตก (วงโยธวาทิต)” ฝึกซ้อมพื้นฐานการรวมวงบนหลักการ In Time, In Tune, In Tone, In Touch และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ พร้อมทั้งการสังเกตการณ์โดยครูผู้ควบคุมวงดนตรี ทำการแยกกลุ่มเครื่องดนตรีเพื่อศึกษาพื้นฐาน เทคนิคของการปฏิบัติเครื่องดนตรี และวิธีการฝึกซ้อมบทเพลงแบบกลุ่ม
5) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ดนตรีบำบัด” การอบรมครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาของดนตรีบำบัด ความรู้ความเข้าใจในดนตรีบำบัดตามทฤษฎีทางการแพทย์ การใช้ดนตรีในการบำบัด การรักษาดูแลส่วนต่างๆ ของร่างกายในการปฏิบัติเครื่องดนตรี ทดสอบการบำบัดสำหรับผู้ที่มีปัญหา (ห้องแบบปิด)
6) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมเครื่องดนตรีตะวันตก”
ทุกกิจกรรมมีเกียรติบัตรมอบให้ทุกท่านครับ
ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถติดต่อรับหนังสือเชิญ กำหนดการ ได้ที่ อ.เชาว์มนัส ประภักดี  Chaomanat Prapakdee หรือเบอร์โทรศัพท์ 081-274-2130