สำนักกิจการนักศึกษา

ประวัติความเป็นมา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ "สถาบันราชภัฏ" เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการแทนชื่อ "วิทยาลัยครู" และจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา จึงเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างของสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ต่อมาปี พ.ศ.2547 สภาบันราชภัฏได้รับการโปรดเกล้าขึ้นเป็น "มาหาวิทยาลัยราชภัฏ" สำนักกิจการนิสิตนักศึกษาจึงลดฐานะเป็น "กองพัฒนานิสิตนักศึกษา" สังกัดสำนักงานอธิการบดีตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย

จวนจน พ.ศ.2551 กองพัฒนานิสิตนักศึกษา ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินงานด้านคุณภาพบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งคิด เก่งคน เก่งงาน เป็นคนดีและมีความสุข เป็นกำลังสำคัญของสังคมประเทศชาติและสังคมโลก ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ว่า "สร้างองค์ความรู้ระดับสากล ขยายผลสู่ท้องถิ่นและนานาชาติ (World's Local University)" โดยดำเนินการในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือกับทุกคณะ ศูนย์ และสำนักทุกหน่วยงานทั้งด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร สริมหลักสูตร ตลอดจนการช่วยเหลือดูแลการดำเนินชิวิตทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยของนิสิตนักศึกษา ยังผลให้มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องมีหน่วยงานกลางที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเหล่านี้โดยตรง จึงได้จัดตั้ง "สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา" ขึ้น

 

 

 

สำนักกิจการนักศึกษา เว็บไซต์ : http://dsad.bsru.ac.th