สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ประวัติความเป็นมา

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ประกาศจัดตั้งสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฉบับลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2556 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในอันที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย คือ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ และเป็นสื่อกลางไปยังองค์กรภายนอก คือ สื่อมวลชนทุกแขนง ชุมชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงานด้านการศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง 17 หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม สร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนในกรณีต่างๆที่อาจเกิดขึ้น อันนำมาซึ่งความร่วมมือและสนับสนุนในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของประชาคมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

และเพื่อความภาคภูมิใจของศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ในระดับมหาวิทยาลัย อีกทั้ง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันแนวนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสาธารณชนภายนอก ดังนั้นเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ มีระบบ และให้การดำเนินงานตามภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เว็บไซต์ : http://prinfo.bsru.ac.th