รหัสและชื่อหลักสูตร


ชื่อภาษาไทย :หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา


ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Western Music Education


ชื่อปริญญา


ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา)


ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : Bachelor of Education (Western Music Education)


ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :ค.บ. (ดนตรีตะวันตกศึกษา)


ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :B.Ed. (Western Music Education)


วิชาเอก

ดนตรีตะวันตกศึกษา


วัตถุประสงค์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาดนตรีตะวันตกศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยให้บัณฑิตมีคุณลักษณะในการเป็นครูดนตรีมืออาชีพและถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูในการปฏิบัติงานรวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น โดยมี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับครูสอนดนตรีตะวันตกศึกษา

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติดนตรีตะวันตก

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ รวมทั้งสามารถประมวลความรู้ ในศาสตร์ทางดนตรีตะวันตก เพื่อนาไปใช้ในการแสดงความรู้และความคิดเห็น หรือนาไปใช้ในการปฏิบัติงานและบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้

5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการถ่ายทอดและจัดการเรียนรู้ทางดนตรีตะวันตก


ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา