บริการนักศึกษา

บริการการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการดนรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระบบบริการการศึกษา 

ระบบบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระเบียบ ข้อบังคับ

กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ
ที่ควรทราบ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ใบคำร้อง สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

ใบคำร้องต่าง ๆ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการและชดเชย

กำหนดการลงทะเบียน

กำหนดการชำระค่าเทอม

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา