หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อปริญญา และสาขา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Music Program (Thai Music)
ชื่อย่อ :
ดศ.บ. (ดนตรีไทย)
B.M. (Thai Music)
ปรัชญา : ผลิตนักดนตรีไทยรุ่นใหม่ ผู้สร้างสรรค์องค์ความรู้ที่มีคุณภาพสู่สากลบนรากฐานของความเป็นไทย

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อสนองต่อความต้องการของสังคม ภายใต้คุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558