ผศ.ดร.ธิติ ทัศนกุลวงศ์

หัวหน้าภาควิชาดนตรีไทย

ผศ.ดร.รังสรรค์ บัวทอง

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.พิชชาณัฐ ตู้จิณดา

รองหัวหน้าภาควิชาดนตรีไทย

ผศ.อัมรินทร์ แรงเพ็ชร

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.เชาว์มนัส ประภักดี

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.สุวิวรรษ์ ลิมปชัย

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ดร. โดม สว่างอารมณ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ธนาธิป เผ่าพันธุ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ดร.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ปณิธาน อารีย์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.สุธี จันทร์ศรี

อาจารย์ประจำภาควิชา