Events

การพัฒนาองค์ความรู้ครูดนตรี
“สืบสานอัตลักษณ์การขับร้องเพลงไทยฝั่งธนบุรี”

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หอการแสดงดนตรี ชั้น 16 อาคาร 27
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา