หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อปริญญา และสาขา

ชื่อเต็มภาษาไทย :
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :

ชื่อย่อ :


ปรัชญา :

วัตถุประสงค์


ดริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)
Bachelor of Music (Western Music)

ดศ.บ. (ดนตรีตะวันตก)
B.M. (Western Music)

สร้างศาสตร์ สอนศิลป์ ผลิตนักดนตรีที่มีคุณภาพสู่สากล

1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพดนตรี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางดนตรีตะวันตก ตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินคุณค่าทางสุนทรียะได้อย่างมีวิจารณญาณ
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในการจัดการทางดนตรี
5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
6) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะทางดนตรีได้ตามความถนัดและความสามารถเฉพาะตน