ข่าว

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง การศึกษา

กิจกรรมที่ผ่านมา

College Of Music Bansomdejchaopraya Rajabhat University

Live Streaming...

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์

สายตรงคณบดี…​​

คณบดีวิทยาลัยการดนตรี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์

ภาควิชาภายในวิทยาลัยการดนตรี

College of Music

BSRU

0009454