กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประกวด “พระอาทิตย์ชิงดวง” ประจำปี 2564

การบรรยาย เรื่อง “การจัดทำผลงานทางวิชาการ: ข้อสังเกต และเทคนิคสู่การปฏิบัติ” โดย รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี

A Curriculum of College of Music

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สายตรงคณบดี…ร้องเรียนพูดคุยสอบถาม