กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป)
  ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)
 • ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2
  ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)
 • ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1
  ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)
 • ประชาสัมพันธ์การประกวด “พระอาทิตย์ชิงดวง” ประจำปี 2564
 • การบรรยาย เรื่อง “การจัดทำผลงานทางวิชาการ: ข้อสังเกต และเทคนิคสู่การปฏิบัติ” โดย รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี

A Curriculum of College of Music

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สายตรงคณบดี…ร้องเรียนพูดคุยสอบถาม